Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nygata 35

Byhagene - kun 2 igjen! Rimelig oppvarming via bergvarme! 2-3 soverom over 2 plan med privat takterrasse - i grønne omgivelser rett ved sentrum, eierleiligheter med Mjøsutsikt fra flere leiligheter! Ferdig feb 2023!
Pris

kr 3 814 042 - 3 814 292

Størrelse
53 - 55 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/10

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Om prosjektet

Byhagene vil bestå av 10 særegne eierleiligheter i Nygata 35, Hamar. Her bor man sentralt til med Kun 10 minutters gange til sentrum og togstasjonen - men tilbaketrukket i et rolig boligområde bestående av småhusbebyggelse.

Byhagene er et unikt boligprosjekt med sine fleksible og effektive løsninger, forent i spennende og moderne arkitektur. Bebyggelsen blir bestående av 3 småhus, som sammen vil omkranse et hyggelig og sosialt tun hvor det blir tilrettelagt for å skape et godt bomiljø. Byhagene er fremtidsrettet med en grønn profil i form av felles parkeringsløsning med el-billader, felles sykkelparkering med el-lader, bergvarme, felles hage/tun med hagehus.

Det blir felles hage mellom og i front av husene, og i tillegg et hagehus som gir muligheten for å samle venner og familie til sosiale sammenkomster.

Leilighetene i 1. etasje vil ha privat uteplass mot grøntarealene. De andre leilighetene vil gå over 2 plan i tillegg til en innbydende takterrasse, hvor de i front får nydelig Mjøsutsikt.

Leilighetene innredes med inntil 4 soverom etter kjøpers ønske. Det vil i noen av løsningene være mulig å trekke ut soverommet når sovetiden melder seg, og gjemme det inn i skapet på dagtid når boligen skal benyttes til hjemmekontor.

Sameiet vil få 4 p-plasser (1 innvendig og 3 uteplasser) med lademulighet. Disse disponeres av sameiet og regler for bruk av disse vil være opp til sameiet når dette er etablert.

Det etableres plass til 15 sykler, hvorav 5 større plasser for transportsykler. Alle sykkelplassene får låsbare stativ. Halvparten av sykkelplassene blir overdekket og det blir mulig å lade minst 8 el-sykler samtidig.

HUS A:
Leilighet 35A leveres som en 2-roms.

Leilighet 37-H0205 leveres som en 4-roms, med tre soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje). I tillegg kan det legges til ett soverom i plan 3 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med to soverom, se plantegning.

Leilighet 37-H0206 leveres som en 3-roms, med ett soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje) og ett soverom i plan 3 (leilighetens 2. etasje). I tillegg kan det legges til arbeidskrok/alkove i plan 2 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med ett soverom, se plantegning.

HUS B:
Leilighet 35B leveres som en 1-roms. Leiligheten har tilvalgsmulighet med integrerte smartmøbler, se plantegning.

Leilighet 37-H0203 leveres som en 3-roms med ett soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje) og ett soverom i plan 3. I tillegg kan det legges til arbeidskrok/alkove i plan 2 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med ett soverom, se plantegning.

Leilighet 37-H0204 leveres som en 3-roms med ett soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje) og ett soverom i plan 3. I tillegg kan det legges til arbeidskrok/alkove i plan 2 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med ett soverom, se plantegning.

HUS C:
Leilighet 35D levers som en 2-roms.

Leilighet 37-H0201 leveres som en 4-roms, med tre soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje). I tillegg kan det legges til ett soverom i plan 3 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med to soverom, se plantegning.

Leilighet 37-H0202 leveres som en 4-roms, med tre soverom i plan 2 (leilighetens 1. etasje). I tillegg kan det legges til ett soverom i plan 3 mot et tillegg i pris. Alternativt kan du velge en mer åpen løsning med to soverom, se plantegning.

Konstruksjonen for bebyggelsen av Nygata 35 vil leveres som Precut, der materialene til reisverk leveres ferdig oppkuttet til byggeplassen. Dette medfører en mye raskere og effektiv byggeprosess, hvor innflyttingen av de nye boligene kan skje relativt raskt etter igangsetting. Leverandøren av Precut vil være Landheim AS som holder til på Østre Toten. Landheim AS leverer skreddersydd leveranse til sine kunder etter ønske.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 1. kvartal år 2023 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.06.2022. Ved senere igangsetting flyttes ferdigstillelsen tilsvarende. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.12.2022.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Nygata 35 har en sentral, men tilbaketrukket beliggenhet med nærhet til det meste. Fra eiendommen er det kun 10 minutters gange til Hamar sentrum, Innlandets urbane hjerte, som tilbyr et yrende kulturliv, gode matopplevelser og mangfoldige handleopplevelser. I sommerhalvåret kan solfylte dager tilbringes ved Koigen - et flott opparbeidet friområde langs Mjøsa med blant annet sandstrand og stupetårn. I vinterhalvåret tilbyr Hedmarksvidda et imponerende løypenett for langrenn - om man ønsker en kort kveldstur eller gå milevis i snødekt landskap. Ellers kun 10 minutters gangavstand til togstasjonen som tar deg enkelt til blant annet Oslo og Gardermoen, og nordover til Lillehammer.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet omfatter tre småhus som sammen vil danne et fint tun. Prosjektet vil utføres som ett salgstrinn og ett byggetrinn.

Boligene vil få adresse Nygata 35 og Nygata 37.

Fellesarealer, svalganger, felleshus, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser med videre ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det etableres fire felles parkeringsplasser som vist på utomhusplanen: tre ute på felles tun og én i garasje. Alle parkeringsplassene får tilkobling for lading av el-bil.

Boder

Hver leilighet får 1 sportsbod i første etasje med inngang fra gårdstun.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, det vil si utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 000,- i oppgjørstjenester per enhet og kr 6 000,- per enhet for tilrettelegging og klargjøring av prosjektet for salg.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste datert 29.04.2022
2) Leveransebeskrivelse datert april 2022
3) Plantegning
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan
6) Utkast sameievedtekter
7) Utkast budsjett
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelbrev
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 6-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 000,- i oppgjørstjenester per enhet og kr 6 000,- per enhet for tilrettelegging og klargjøring av prosjektet for salg.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Nygata 35, planid 077700, vedtatt 203.2018. Området er regulert til boligformål og omhandler boligbebyggelse - blokkbebyggelse.

Igangsettingstillatelse for prosjektet foreligger, kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at selger skal oppføre tilsvarende bebyggelse i Nygata 41, 2321 Hamar. Denne eiendommen ligger i samme område som Nygata 35 som denne salgsoppgaven omfatter.
Det gjøres oppmerksom på at området er under utvikling og omfatter planer om bygging av nye boligprosjekter av større karakter. Konferer med megler for nærmere info.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Nygata 35, planid 077700, vedtatt 203.2018. Området er regulert til boligformål og omhandler boligbebyggelse - blokkbebyggelse.

Igangsettingstillatelse for prosjektet foreligger, kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at selger skal oppføre tilsvarende bebyggelse i Nygata 41, 2321 Hamar. Denne eiendommen ligger i samme område som Nygata 35 som denne salgsoppgaven omfatter.
Det gjøres oppmerksom på at området er under utvikling og omfatter planer om bygging av nye boligprosjekter av større karakter. Konferer med megler for nærmere info.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelt boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nygata 35, 2321, HAMAR
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Renate Haga Ommestad
Renate Haga Ommestad
Prosjektmegler
Kontakt
Stine Enger Strand
Stine Enger Strand
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!