Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Mitt Hillevåg Høyden trinn 2

MITT HILLEVÅG HØYDEN trinn 2 - Flytt inn 1. kvartal 2023 - kun 6 leiligheter igjen!
Pris

kr 4 273 462 - 10 046 027

Størrelse
52 - 116 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/58

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Salget av det suksessfulle boligprosjektet Mitt Hillevåg fortsetter! Det er enda mange og varierte leiligheter for salg i trinn 2.
På hjemmesiden www.mitthillevaag.no kan du se boligvelger og finne akkurat den leiligheten som passer deg.

Alle priser er inklusiv fast p-plass i lukket anlegg inkludert i kjøpesum. Trenger du p-plass nr. 2, er det mulig å kjøpe ekstra plass!
Du betaler hele leiligheten ved overtakelsen, ingen forhåndsbetaling.
Prisene er faste og ikke gjenstand for regulering etter du har signert kontrakt.

Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til vårt salgskontor på hele 200 kvm! Trygge omgivelser for alle retningslinjer blir overholdt.
Her kan en se modell med plassering av byggene, få en digital gjennomgang på og all den informasjon du ønsker.
Lokalet ligger i 1 etasjen til byggetrinn 1. Like ved Boots apoteket.
Ta kontakt med megler i dag og lag en avtale når det passer deg!

********************************************************************************

Høyden trinn 2 vil bestå av 61 leiligheter, fordelt på 14 etasjer. I bygget vil det være en felles hybel for utleie ved behov. Dette kommer godt til når man har ekstra familie på besøk.

Videre har prosjektet en stor satsing på uteareal, her får dere 10 mål med privat park. Denne er tilgjengelig for dere som har en tilhørighet i Mitt Hillevåg. Området får høy funksjonalitet og levende uteareal.
Leilighetene varieres fra 2-3 og 4 roms, med utsikt mot Stavanger, Ryfylket, Sandnes og masse mer!

Parken skal være en grønn oase for beboerne i Hillevåg, og fremstå som en urban skog med ulike typer høystammede, raskt- og seintvoksende trær samt lysninger. Tanken er å plante
varierte skogstrær som furu, rogn, or, selje, bøk og eik. Terrenget formes med høydedrag og forsenkninger, åpne gressflater til frilek og blomstereng. Parken skal fungere som skjerming
mot innsyn og tilbyr alle utsikt til det grønne. Sentralt gjennom parken planlegges det en hovedgangvei som forbinder nordlig med sørlig adkomst. Tydelig markerte adkomstplasser leder inn til parken med møteplasser og oppholdssoner av ulik størrelse og karakter. Terrengmodellering og buskplantning brukes bevisst for å skjerme mot vind. Kvartals- og sandlekeplasser blir også del av parken.

I nabobygget, trinn 1, er det etablert servicetilbud. Ta heisen ned og hent ferske bakervarer, småting fra apoteket og avslutt en deilig lunsj på indisk restaurant.
Kortere vei til slike tilbud skal man lete lenge etter.

Det går videre kollektivtransport hvert 2. minutt like ved Hillevågsveien og det er ca. 4 minutters gange til togstasjonen.
Ca. 3 minutters gange fra prosjektet har man kjøpesenteret Kilden med tilbud fra A-Å.
Du kan også la bilen stå hjemme når tiden er inne for en god treningsøkt. SATS Hillevåg ligger 2 minutter fra bygget.

Alt i alt har en alt en trenger av servicetilbud, butikker og andre tilbud, like utenfor døren om du bor i Mitt Hillevåg

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2023.

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte Overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• leiligheter tilsvarende 50% av prosjektets verdi er solgt
Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 31.12.2020.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 25.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Beliggenhet

Midt i hjertet av Hillevåg, på den historiske TB-tomten med adresse Hillevågsveien, stiger det opp et nytt bykvartal: Mitt Hillevåg. Bydelen er i transformasjon. Moderne arkitektur, levende utearealer og bomangfold erstatter de eldre byggene som har tjent sin nytte.

Prosjektet ligger plassert på den historiske TB-tomten med adresse Hillevågsveien 24.

Gåavstand til tilbud i nærområdet:

- Apotek 1 minutt
- Bakeri 1 minutt
- Indisk restaurant 1 minutt
- SATS Hillevåg 2 minutter
- Kilden kjøpesenter 3 minutter
- Kollektivtransport 2 minutter
- Togstasjon stømsbrua 4 minutter
- Dagligvare butikk REMA 1000 3-4 minutter
- Bikubå 6 minutter

Kort og godt alle tilbud like utenfor døren!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles for sameiet.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass til hver leilighet og er inkludert i prisen. Dette gjelder kun frem til 1. august 2022!

Har du behov for ekstra p-plass? Det er mulig å kjøpe en ekstra parkeringsplass til kr 450.000,-, så lenge ledig.
Disse selges etter prinsippet førstemann til mølla.
El-bil parkering/ladestasjon kan bestille som tilvalg.
Kjøper av parkeringsplass (inkludert i kjøpesummen eller separat) må bære parkeringsplassens forholdsmessige andel av parkeringseiendommens felleskostnader, så som drift- og vedlikeholdskostnader, forsikring, offentlige avgifter/skatter m.v. I utgangspunktet vil det bli tildelt fast plass, likevel slik at parkeringsplasser vil kunne bli omfordelt dersom det foreligger saklig grunn, som f.eks. av hensyn til HC-plasser.

Boder

Det medfølger en sportsbod i fellesanlegg til hver bolig.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, men det er ingen egen utleieenhet i boligen. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Følgende er avtalt pr enhet: Provisjon 1,25 % av kjøpesummen.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser og evt. forretningsfører mv: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Gjeldende Prisliste
2) Romskjema datert 16.12.2019
3) Leveransebeskrivelse datert
4) Plantegning datert ca midt februar 2020
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 13.11.2019
6) Situasjonsplan/Utomhusplan datert 14.11.2019
7) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
8) Salgsprospekt
9) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
10) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
11) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
12) Infoskriv om skjeggkre

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen + omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 dager før overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Følgende er avtalt pr enhet: Provisjon 1,25 % av kjøpesummen.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser og evt. forretningsfører mv: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til blokkbebyggelse/område for boliger med tilhørende anlegg i detaljregulering for Hillevågsveien 24, Hillevåg bydel vedtatt 31.08.2015.

Rammetillatelse for prosjektet er datert 23.04.2019. Noen mindre endringer gjenstår

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til blokkbebyggelse/område for boliger med tilhørende anlegg i detaljregulering for Hillevågsveien 24, Hillevåg bydel vedtatt 31.08.2015.

Rammetillatelse for prosjektet er datert 23.04.2019. Noen mindre endringer gjenstår

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Heis
Utsikt
Sentralt
Vaktmestertjeneste
Bredbånd
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Mitt Hillevåg Høyden trinn 2, 4016, STAVANGER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!