Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Marmælen

NORRØNA BOLIGPARK |EIR - se ledige leiligheter! Terrassert utforming med stor variasjon, her finner du noe du vil like!
Pris

kr 3 407 512 - 12 021 162

Størrelse
37 - 154 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

26/32

Boligtype

Leiligheter

Rekkehus

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Vi nærmer oss ferdigstillelse av det flotte boligprosjektet Norrøna Boligpark. Nå har tiden kommet for åttende byggetrinn av totalt ni. Dette trinnet, som har fått navnet Eir, består av 32 leiligheter, med størrelser fra 37 til 169 kvm. I likhet med de foregående byggetrinnene, har også Eir stor variasjon i typen leiligheter; alt fra effektive toroms, praktiske treroms, store fireroms med takterrasser til toetasjes town house med egen inngang og hageflekk –et romslig og prisgunstig alternativ for barnefamilier.

Alle leilighetene har gode uterom, enten de har verandaer, markterrasser eller takterrasser. De aller fleste leilighetene er gjennomgående og får dermed veranda og/eller terrasse på to sider slik at du kan nyte solforholdene både morgen og kveld.

Uteområdene i Norrøna Boligpark er noe for seg selv: Bygningene omkranser to store tun som både gjør at området oppleves åpent og luftig, og som samtidig gir fine uterom som innbyr til godt naboskap. Det store garasjeanlegget under bakken sørger for at uteområdene er bilfrie.

Eir og Norrøna Boligpark har byens beste beliggenhet i Workinnmarka på Tromsøyas vestside. Kanskje finner du din drømmebolig her?

Se mer informasjon på vår hjemmeside www.norrona-boligpark.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 2. kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.09.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. En senere igangsetting vil kunne medføre tilsvarende forskjøvet ferdigstillelse.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Norrøna Boligpark har en sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser. På sommerstid innbyr Tromsømarka til mange ulike fritidsaktiviteter, som fotturer, sykling og bading for å nevne noen. Utover høsten er det muligheter for sopp- og bærturer, og på vinterstid ligger skiløypene rett utenfor døra. Prestvannet, som er lokalisert bare en kort femminutters spasertur unna Norrøna Boligpark, er et av byens aller fremste rekreasjonsområder, og også et yndet sted å betrakte nordlyset. Samtidig som naturen er tett på, er både byens pulserende sentrum og Jekta Storsenter, med sine 120 butikker, bare en kort spasertur unna. Via lysløypa, som starter 200 meter fra Norrøna, kan du gå, sykle eller bruke skiene til å komme deg raskt til UNN og Universitetsområdet.

• 350 meter til Prestvannet
• 550 meter til Norrøna Barnehage
• 900 meter til Prestvannet skole
• 1,3 kilometer til Charlottenlund aktivitetspark
• 2,5 kilometer til Templarheimen; Tromsøbadet, turnhallen, Tromsøhallen mm.

• 100 meter til nærmeste busstopp, rute 28 og 40.
• 4 min. busstur til Jekta Storsenter
• 7 min. busstur til sentrum
• 15 min. busstur til UNN

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende byggetrinnet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette planlegges søkt organisert som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon, men kan bli organisert på annen måte dersom dette er hensiktsmessig.

Øvrig utomhusareal vil bli overskjøtet til Norrøna Boligpark Velforening når hele utbyggingen av Norrøna Boligpark er ferdigstilt. Velforeningen har driftsansvaret for utearealene selv om overskjøting av eiendommene ikke er gjennomført.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjeanlegget strekker seg sammenhengende under blokkene i boligområdet – under Eir i ett plan. Til hver leilighet medfølger én sportsbod. De fleste bodene er plassert i blokkas plan 1, men enkelte boder er plassert i garasjeplanet.

Hver leilighet har rett til kjøp av bruksrett til én parkeringsplass i garasjeanlegget. For pris på parkeringsplass, se prisliste. Retten må benyttes innen innflytting. Dersom kjøper ikke ønsker å benytte seg av retten til kjøp av parkeringsplass, vil selger gi retten til andre kjøpere i byggetrinnet, eventuelt andre kjøpere i boligområdet dersom ingen av kjøperne i byggetrinnet vil kjøpe. Selger kan også, dersom ingen kjøpere i boligområdet ønsker å benytte kjøpsretten, gi retten til andre.

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret i sameiet pålegger den seksjonseier som disponerer HC-plass, og som ikke har reelt behov, å bytte parkeringsplass. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.
Har ingen av beboerne behov for HC-parkering, kan selger tilordne retten til plassen til andre, ordinære kjøpere. For øvrig henvises til vedtektene for Norrøna Boligpark Velforening.

Parkeringsanlegget, herunder også sportsboder som ligger plassert i anlegget, vil være organisert som en anleggseiendom med eget gårds- og bruksnummer, som eies av Norrøna Boligpark Velforening. Seksjonseiere som har sportsbod i parkeringsanlegget, vil ha bruksrett til denne boden. Seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass, har tilsvarende en bruksrett til plassen. Boden og parkeringsplassen vil bli merket for seksjonseiers eksklusive bruk, og retten til bruk registreres hos forretningsfører. Bruksretter til boder og parkeringsplasser blir ikke tinglyst. Det vises for øvrig til sameiets vedtekter og velforeningens vedtekter for ytterligere informasjon knyttet til registrering, bruk, salg og ombytting mv. av slike rettigheter. Selger forbeholder seg retten til annen organisering enn beskrevet her dersom dette er nødvendig.

Eiere av bruksrett til parkeringsplass og sportsbod i parkeringsanlegget betaler en månedlig kontingent (avsetning for løpende og framtidig vedlikehold) til velforeningen. Kontingenten inngår som en del av de generelle felleskostnadene. Kontingenten for parkering er pr. dato kr 200 pr. plass pr. måned, mens kontingenten for bod er kr 30 pr. måned. Begge kontingenter kan endres etter vedtak i velforeningens styre.

Høyde i parkeringsanlegget har en begrensning på 2,3 m.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Ladning av el-bil blir levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Til hver leilighet medfølger én sportsbod plassert i garasjeanlegget. Ekstra boder kan kjøpes.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven (eventuelt også sameievedtektene), dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Hage
Sentralt
Turterreng
Takterrasse
Heis
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Marmælen , 9016, TROMSØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Katharina Kråkstad
Katharina Kråkstad
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Marita Solli Nilsen
Marita Solli Nilsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!