Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Marmælen

NORRØNA BOLIGPARK |Siste byggetrinn "Brage" i salg nå! Finner du noe som passer for deg?
Pris

kr 3 506 092 - 16 021 242

Størrelse
36 - 161 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

23/35

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Om prosjektet

Nå kommer siste mulighet i Norrøna Boligpark. Byggetrinn 9 vil straks legges ut for salg. Interessant? Meld deg som interessent, så holder vi deg oppdatert.

Brage, som er det siste endelige byggetrinnet i Norrøna Boligpark planleffes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2025. Her kan du velge mellom 32 leiligheter med stor variasjon i størrelse og planløsning. Flere er gjennomgående med fantastiske lysforhold, og uansett hvilken du lander på, vil du ha en balkong eller terrasse å nyte sola på. Alle balkonger mot øst vil i tillegg få innglassing så den nord-norske sommeren kan nytes litt lengre.

Boligvelgeren vil snart bli tilgjengelig på nettsiden, og under "Utsikt og solforhold" Vil du kunne se hver enkelt leilighets utsikt- og solforhold, et unikt verktøy når du skal finne ditt neste hjem.

Brage består av to separate innganger, hver med eget trapperom og egen heis. På den måten får vi få leiligheter pr. etasje, noe som gjør at du slipper lange korridorer. Fra garasjeanlegget under blokka kan du ta heisen rett opp, nesten rett inn i leiligheten. All parkering skjer i et stort underjordisk parkeringsanlegg. Pris pr. garasjeplass kr 290 000.

Vi tror at du vil kjenne igjen følelsen av kvalitet når du kommer til Norrøna Boligpark. I fellesarealene har vi brukt store, flotte fliser, LED-lys innfelt i himlingen og fine håndrekker i trappene. En liten detalj, kanskje, men alle postboksene i inngangspartiene har adresseskilt av samme type. Vi ganske stolte av det særegne designet hvor hver blokk har fått sin egen identitet.

Bare for å nevne noe av det som inngår i vår standard leveranse:
- Nedforet himling med downlights.
- All belysning er LED.
- Enstavs parkett.
- Komplett flislagt bad med store fliser.
- Vedlikeholdsfrie fasadematerialer.
- Høyhastighets internettforbindelse via fiberkabel.
- All parkering under bakken gjør uteområdet bilfritt.
- Alle garasjeplassene er tilrettelagt for lading av elbil.
- Fokus på kvaliteter og design i fellesarealene.
- Moderne søppelsuganlegg.
- Hele prosjektet henter sin energi fra lokal, miljøvennlig fjernvarme med vannbåren varme i gulv i leilighetene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.09.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, ei heller som grunnlag for å kreve dagmulkt. En senere igangsetting vil kunne medføre tilsvarende forskjøvet ferdigstillelse.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en bindende frist i henhold til bustadoppføringslovens bestemmelser.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal i så tilfelle skriftlig varsle om nytt overtakelsestidspunkt minimum to måneder før den nye datoen. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Dagmulkt beregnes fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslovens § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina på en måte som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket/forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kjøper alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Norrøna Boligpark har en sentral beliggenhet i naturlige omgivelser. På sommerstid innbyr Tromsømarka til mange ulike fritidsaktiviteter, som fotturer, sykling og bading for å nevne noen. Utover høsten er det muligheter for sopp- og bærturer, og på vinterstid ligger skiløypene rett utenfor døra. Prestvannet, som er lokalisert bare en kort femminutters spasertur unna Norrøna Boligpark, er et av byens aller fremste rekreasjonsområder, og også et yndet sted å betrakte nordlyset. Samtidig som naturen er tett på, er både byens pulserende sentrum og Jekta Storsenter, med sine 120 butikker, bare en kort spasertur unna. Via lysløypa, som starter 200 meter fra Norrøna, kan du gå, sykle eller bruke skiene til å komme deg raskt til UNN og Universitetsområdet.

- 350 meter til Prestvannet
- 550 meter til Norrøna Barnehage
- 900 meter til Prestvannet skole
- 1,3 kilometer til Charlottenlund aktivitetspark
- 2,5 kilometer til Templarheimen; Tromsøbadet, turnhallen, Tromsøhallen mm.

- 100 meter til nærmeste busstopp, rute 28 og 40.
- 4 min. busstur til Jekta Storsenter
- 7 min. busstur til sentrum
- 15 min. busstur til UNN

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv., ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende byggetrinnet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i første etasje vil bli. Arealene planlegges søkt organisert som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon, men kan bli organisert på annen måte dersom dette er mer hensiktsmessig.

Øvrig utomhusareal vil bli overskjøtet til Norrøna Boligpark Velforening. Velforeningen har driftsansvaret.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjeanlegget strekker seg sammenhengende under blokkene i boligområdet – over to plan, hvor parkeringsplassene er i U2. Til hver leilighet medfølger én sportsbod. De fleste bodene er plassert i U1, men enkelte boder er plassert i garasjeplanet U2 og i garasjeplanet U1 i tilstøtende byggetrinn «Idunn».

Hver leilighet har rett til kjøp av bruksrett til én parkeringsplass i garasjeanlegget. For pris på parkeringsplass, se prisliste. Retten må benyttes innen innflytting. Dersom kjøper ikke ønsker å benytte seg av retten til kjøp av parkeringsplass, vil selger gi retten til andre kjøpere i byggetrinnet, eventuelt andre kjøpere i boligområdet dersom ingen av kjøperne i byggetrinnet vil kjøpe. Selger kan også, dersom ingen kjøpere i boligområdet ønsker å benytte kjøpsretten, gi retten til andre.

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret i sameiet pålegger den seksjonseier som disponerer HC-plass, og som ikke har reelt behov, å bytte parkeringsplass. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.
Har ingen av beboerne behov for HC-parkering, kan selger tilordne retten til plassen til andre, ordinære kjøpere. For øvrig henvises til vedtektene for Norrøna Boligpark Velforening.

Parkeringsanlegget, herunder også sportsboder som ligger plassert i anlegget, vil være organisert som en anleggseiendom med eget gårds- og bruksnummer, som eies av Norrøna Boligpark Velforening. Seksjonseiere som har sportsbod i parkeringsanlegget, vil ha bruksrett til denne boden. Seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass, har tilsvarende en bruksrett til plassen. Boden og parkeringsplassen vil bli merket for seksjonseiers eksklusive bruk, og retten til bruk registreres hos forretningsfører. Bruksretter til boder og parkeringsplasser blir ikke tinglyst. Det vises for øvrig til sameiets vedtekter og velforeningens vedtekter for ytterligere informasjon knyttet til registrering, bruk, salg og ombytting mv. av slike rettigheter. Selger forbeholder seg retten til annen organisering enn beskrevet her dersom dette er nødvendig.

Eiere av bruksrett til parkeringsplass og sportsbod i parkeringsanlegget betaler en månedlig kontingent (avsetning for løpende og framtidig vedlikehold) til velforeningen. Kontingenten inngår som en del av de generelle felleskostnadene. Kontingenten for parkering er pr. dato kr 200 pr. plass pr. måned, mens kontingenten for bod er kr 30 pr. måned. Begge kontingenter kan endres etter vedtak i velforeningens styre.

Høyde i parkeringsanlegget har en begrensning på 2,3 m.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Ladning av el-bil blir levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk fastsettes av styret i sameiet.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven (eventuelt også sameievedtektene), dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Workinnmarka B3-B5, planid. 1768/1768b, vedtatt 30.03.16. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. bebyggelse og anlegg.

Rammetillatelse er gitt 13.01.23, og kan ses ved henvendelse til megler. Det er gitt dispensasjon fra bestemmelsene om støy for ensidige leiligheter og fra bestemmelsen om stille side i reguleringsplanen 1768b.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Workinnmarka B3-B5, planid. 1768/1768b, vedtatt 30.03.16. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. bebyggelse og anlegg.

Rammetillatelse er gitt 13.01.23, og kan ses ved henvendelse til megler. Det er gitt dispensasjon fra bestemmelsene om støy for ensidige leiligheter og fra bestemmelsen om stille side i reguleringsplanen 1768b.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til bustadoppføringslovens bestemmelser, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova, hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Marmælen, 9016, TROMSØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Ingrid Moe Albrigtsen
Ingrid Moe Albrigtsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Lars Nyborg
Lars Nyborg
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!