Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hytte Oddsfjell

Prosjektert hytte i attraktive Oddsfjell | Mulighet for kjøp av båtplass | 4 soverom | Utsikt og sol *OPPARBEIDELSE AV TOMT IGANGSATT*
Pris

kr 4 611 342

Størrelse
88 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/1

Boligtype

Fritidsbolig

Soverom

4

Om prosjektet

Hytten leveres "nøkkelferdig" med fin standard. Det leveres bla. 1-stavs eikeparkett fra Boen, fliser i storformat, dansk design kjøkken fra JKE med Siemens hvitevarepakke levert av Kjøkkensenteret Egersund, takstein i tegl og vedovn med stålpipe. Fritidsboligen leveres klar for tilkobling til breibånd.
Innvendige dører leveres av merket Scanflex i fargen dempet sort. Trapp leveres ferdig behandlet i fargene; vanger og rekkverk i dempet sort, trinn i beiset furu værbitt. Innvendig panel leveres ferdig beiset i fargen drivved.
Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospekt, beskrivelse, romskjema eller arkitekt tegning, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger hos hver enkelt leverandør. Det vil også være mulig å gjøre enkelte endringer på planløsninger.

Det vil være mulighet for kjøp av båtplass etter nærmere avtale. Båtplassene er under prosjektering, så man er ikke pt. kjent med pris eller når de er klare.

Elbil lader kan monteres på hyttevegg like ved parkering, det legges klart røropplegg. Lader, tilkobling etc. må bekostes av kjøper.

Norrøn Bolig leverer alle sine boliger, leiligheter og fritidsboliger med våtrom ferdig opparbeidet. Det innebærer fliser inkl. sokkelflis på gulv i bad og vaskerom. Vegger på bad males med godkjent våtromssystem. Vegger i dusj fliselegges. Nødvendig sanitærutstyr inneholder bl.a. hjørnedusj og baderoms seksjoner i henhold til gjeldene tegninger. Belysningspakke må kjøpes utenom.

Innhold:
1. etasje: Entre, bad, vaskerom, 4 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.
P-rom/Bra: 88,2

I tillegg er det en hems med gulvflate på 26,7 kvm.

*OPPARBEIDELSE AV TOMT IGANGSATT*

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtakelse avtales i kontrakt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 3 mnd. fra signert kontrakt.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

BELIGGENHET:
Vågan - en uimotståelig kombinasjon av fjell og sjø med mange aktivitetsmuligheter året rundt. Dette er med på å gjøre dette området attraktivt for både barn og voksne. Flotte tur- og fiskemuligheter i umiddelbar nærhet. Samt bading i sjø og ferskvann. Det kan være mulighet for å kjøpe seg båtplass, for mer informasjon ta kontakt.

Vågan er inngangen til et rikt kulturområde med perler som Sogndalstrand og Rekefjord, med kort vei til både Hauge i Dalane i sør til Egersund i nord.

Sokndal kommune ligger langs kystlinjen som byr på et variert og kupert landskap. Store fjellformasjoner dominerer like ved kystlinjen. Kommunen har tilrettelagt med et bredt utvalg av merkede turstier, sjekk ut: https://www.fjell-vandring.net/sokndal.php . Flere steder er det gode muligheter for å plukke bær og sopp. Ved vakre og idylliske Sogndalstrand kan du nyte ett godt måltid og gamle og koselige omgivelser. I elven Sokno, kan du prøve fiske lykken (mot betaling- fiskekort). Kjører du ned mot Jøssingfjorden må du svinge innom de kjente husene under Helleren, innerst i fjorden.

Spesielt koselig om sommeren, her kan du oppleve Sogndalstrand, Strandaspelet, gruvene i Blåfjell med mye mer. Hele kommunen blir besøkt av et stort antall turister om sommeren. Mange kommer spesielt for å fiske.

Her kan man etter en ca. 90 min. kjøretur fra Stavanger kjøre helt til hytte døren.

ADKOMST:
Ta av fra RV44/Eigersundveien like etter bensinstasjon inn på Tørneskogveien, følg veien til enden. Ved veikryss ta til høyre inn på Rekefjordveien. Følg veien til du kommer til bro på høyre side av veien. Kjør over denne og følg veien i ca. 5 km til du kommer til hyttefelt med innkjørsel til venstre. Når du har kjørt inn på hyttefeltet ta første til venstre og hold veien til venstre. Tomtene ligger i området hvor veien deler seg i to.

OBS: det er bom inn til feltet. Er denne nede må det parkeres på den store parkeringsplassen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Selveier. Tomtens areal er ikke fastsatt.

Tomten leveres opparbeidet ihht. tegninger. Uteområdet blir planert og tilbakefylt med stedlig masse. Parkering på egen tomt. Hovedsakelig naturtomt.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Utbygger opplyser at det blir parkering på egen tomt, dog blir det begrenset parkeringsplass.

Økonomi

Prisinformasjon

kr. 4.590.000,- + avgifter ihht. prospektets pkt. om avgifter.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på hytten, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av hytten.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for sekundærboliger astsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Kjøper må fremlegge finansieringsbevis eller minimum skriftlig bekreftelse fra sin bank på finansering.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Romskjema
3) Plantegning datert 31.08.2021
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 31.08.2021
5) Situasjonsplan datert 31.08.2021
6) Reguleringsplan m/bestemmelser

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Kjøper må fremlegge finansieringsbevis eller minimum skriftlig bekreftelse fra sin bank på finansering.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommene er regulert til fritidsboliger. Deler av området er regulert til friluftsområde med fri allmenn ferdesel.

Feltet har enda usolgte tomter, slik at det må påregnes noe byggeaktivitet i området.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen raskest mulig etter salg. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommene er regulert til fritidsboliger. Deler av området er regulert til friluftsområde med fri allmenn ferdesel.

Feltet har enda usolgte tomter, slik at det må påregnes noe byggeaktivitet i området.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen raskest mulig etter salg. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor hyttens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hytte Oddsfjell, 4380, HAUGE I DALANE
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!