Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Gudbrandslie 307

TINDESYN - 1 080 m.o.h - Flott hytte under oppføring, mulighet for "Kassesalg" kr 2.985.000,-.
Pris

kr 4 597 312

Størrelse
84 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/2

Boligtype

Fritidsbolig

Soverom

4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Tindesyn i Gudbrandslie har «ski in - ski out» til Tyin-Filefjell Skisenter, som har 4 heiser, 13 nedfarter og barneområde med egen heis. For de som søker puddersnø og skikjøring med store utfordringer ligger mulighetene åpne. Så snart snøforholdene tillater det, prepareres milevis med langrennsløyper. Løypenettet går både i høyfjellet og nede i skogbeltet der skiløypene er belyst. "I Norges flotteste natur", på en flott tomt med utsikt til det hele - bygges nå hyttetun med 44 enheter - alle med moderne arkitektur i tradisjonsrik laft fra Øverbygg - https://overbygg.no/. Vi har nå for salg følgende prosjekterte tomannshytter:
Gudbrandslie 307 B - A4 - pris: 4 590 000 + omk. - areal: p-rom 86 m2 / bra 92 m2 inklusiv utvendig sportsbod.
Kjøpesum indeksreguleres fra kontraktsdato og frem til byggestart av betongarbeider, maksimalt 6 måneder. Se utfyllende informasjon i salgsoppgave.

Beliggenhet

NASJONALPARK

Jotunheimen nasjonalpark like ved Eidsbugarden og Fondsbu ved Bygdin, og Tyinholmen ved Tyin, er kjente serverings og overnattingssteder med lange tradisjoner. Vakre naturperler som Sognefjorden, Lærdalselva, og den gamle Kongevegen ned mot Årdal er også en del av Norges stolthet.

Fra gammelt av har fjellet i Jotunheimen blitt utnyttet av bygdefolket til setring og beite for husdyrene, til jakt, fangst og fiske. Fjellet var også brukt som ferdselsvei mellom øst- og vestlandet. Det var ofte lettere for folk å ferdes til fots eller på hest langs fjellene – enn å kroke seg fram etter dalene. Spor etter forfedrene sin bruk av fjellet finnes i form av jakt- og fiskebuer bygd i stein, stier som følger de gamle ferdselsveiene, og m.a. som rester etter kull- og tjærebrenning.

Området regnes som et av de mest snørike i Sør-Norge.
Fri Flyt: "Tyin-Filefjell holder åpent fram til 16. mai. Dermed blir de det siste vinteranlegget til å kjøre skiheis."
Fra skiheisens endestasjon (1.260 m.o.h) kan du se 35 fjelltopper på over 2000 meter, der hele 15 av disse fjellene ligger i Vang Kommune.

Fjellørreten i Tyin er berømt for sin størrelse og kvalitet, og gjør Tyin til et meget ettertraktet fiskevann. Om vinteren er det et yndet sted for kiteing, eller gå det på langs inn til Tyinholmen, Fonnsbu og Eidsbugarden.

En ekte helårsdestinasjon
Det er vanskelig å avgjøre om Tyin er best om vinteren eller sommeren. Ulikt mange andre fjelldestinasjoner, er det like mange her om sommer og høsten. Som inngangsport til Jotunheimen er tilbudet enormt, vilt og vakkert.

I uminnelege tider har menneska ferdast over Filefjell. Heilt frå mellomalderen hadde ruta over fjellet rykte på seg for å vere blant dei vanskelegaste og farlegaste i landet. Det var stor trong for forbetringar, slik at tilhøva for transport av folk og varer vart lettare, ikkje minst for dei mange offentlege tenestemenn som stadig farta i embets medfør.
Kongevegen over Filefjell er de siste årene rustet opp som en 10 mil lang vandrerute fra innlandsbygda Vang i Valdres til Lærdal nede ved Sognefjorden. Mange av strekningene er svært flotte å vandre eller sykle. Sjekk ut: www.visitkongevegen.no

Her finnes også et mangfoldig og variert jakt- og fisketerreng rett utenfor døra. Alt fra å søke lykken etter den store ørreten i Tyin til fjellauren i de mange småvannene og elvene. At 2 av Norges største lakseelver som Lærdalselva og Årdalselva ligger i nærheten, gjør mangfoldet komplett. Lærdal, som ligger 40 min. unna med bil, kan også tilby en 6-hulls golfbane som pga klima kan holde åpent inntil 9 mnd. i året. Stølsvegnettet rundt Tyin er såpass omfattande at sykling i storslått fjellterreng er lett å gjennomføre. Fordi folk har ferdet i disse områdene i generasjoner er stisykling en naturlig utvikling som nå tas på alvor og tilrettelegges. Det er også guider i området, hvis man ikke bare vil utforske selv.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hele feltet vil bli organisert i 4 tun, A, B, C og D. I hvert tun vil det være mellom 10-12 enheter, fordelt på totalt 21 frittliggende bygningskropper der 2 eller 3 enheter henger sammen. Hver av disse blir seksjonert, med tilhørende tomt. I tillegg organiseres resten av feltet som et realsameie - med 1 eierandel pr bolig.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det følger 1 bil-oppstillingsplass til hver boenhet.

Økonomi

Prisinformasjon

Fritidsboligene selges med fast pris - etter 1.mann til møllen prinsippet. Med andre ord slipper man budrunde.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Vang kommune.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Boligene er ferdigstilte, og selges iht. Avhendingslova.

Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder evt. budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal levere inn bud: Innlevere direkte til megler, elektronisk via www.dnbeiendom.no, alternativt pr e-post, SMS eller fax. Kontaktinfo til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument.
Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Betalingsbetingelser

Dersom partene enes om en overtakelsesdato som ligger mer enn 2 mnd fra i tid, så forfaller 10 % av kjøpesum ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Ved kortere tid enn 2 mnd til overtakelsesdato, så forfaller hele kjøpesummen + omkostninger ved overtakelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Delegert vedtak. Gnr 7 bnr 402. Tindesyn. Tomt 1.

Det er tidlegare gitt rammeløyve og igangsetjingsløyve for same bygget på grunnlag av tidlegare reguleringsplan, som gjaldt då det vart søkt. Då var arealet regulert til leilegheitsbygg. Det omsøkte bygget vart definert som leilegheitsbyg, og det vart innvilga byggeløyve. Dette vedtaket vart påklaga. Klaga vart ikkje teken til fylgje av kommunen og vart ikkje gitt oppsetjande verknad, og igangsetjingsløyve vart innvilga. Klaga vart sendt Fylkesmannen for endeleg behandling 11.12.2017. I brev av 7.9.2018 oppheva Fylkesmannen kommunen sitt vedtak. Fylkesmannen meiner at tiltaket ikkje er eit leilegheitsbygg og difor er i strid med reguleringsplanen.
Ny reguleringsplan vart godkjent i kommunestyret den 14.12.2018 i sak KS-067/18. Vedtaket er også her påklaga, og saka er sendt Fylkesmannen for endeleg behandling. Denne klaga er heller ikkje gitt oppsetjande verknad av kommunen, og planen er difor gjeldande til det evnt. ligg føre eit vedtak hjå Fylkesmannen som seier noko anna.
Søknaden blir vurdert å vera i tråd med godkjent plan, og byggeløyve blir innvilga med heimel i denne. I og med at planen er inne til klagebehandling hjå Fylkesmannen, og klaga ikkje er gitt oppsetjande verknad, vil byggearbeid kunne startast opp, men dette vil vera fullt og heilt på tiltakshavar/ansvarleg søkjar sitt eige ansvar.
Saksbehandlar har avklara med kommunen sin va-ingeniør at kravet i pkt. 5.1 i reguleringsplanen, om tilfredsstillande drikke- og slokkevatn, blir vurdert som oppfylt.
Søkjar opplyser at frådeling av eigen tomt vil skje i samband med seksjonering og sal av bueiningar i tiltaket, og vil då bli gjort i hht. kravet i pkt. 5.2 i reguleringsplanen.

Vedtak:
Med heimel i kommunelovas § 23 nr. 4, jfr. rådmannens delegasjonsvedtak i brev av 27.11.18, og jfr. plan- og bygningslovas § 20-3 godkjenner bygningssjefen i Vang løyve til oppføring av tre fritidseiningar på tomt 1 i Tindesyn, gnr 7 bnr 402.
Det vert gjeve løyve til tilkobling til det kommunale VA-nettet.
Det er godkjent ansvarsrett for fylgjande område: som omsøkt.
Løyvet er gjeve på fylgjande vilkår:
- Arbeidet skal utførast etter gjeldande plan- og bygningslov med tilhøyrande forskrifter.
- Er ikkje arbeidet sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld om arbeidet blir innstilt i lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslova § 21-9.
- Ansvarshavande skal kontrollere høgder på fylling/skjæring på tomta.
- Ansvarleg søkjar skal melde til kommunen når tilkobling til kommunalt vass- og avløpsanlegg blir gjort.
- Miljøfarleg avfall frå rivings- og byggearbeid skal leverast godkjent mottak. Det er ikkje tillate å brenne slikt avfall på byggjeplassen.
- «Melding om igangsetjing av byggearbeid» skal fyllast ut og sendast kommunen ved oppstart. Dette gjeld og når arbeidet er fullført (sjå vedlagt skjema).
- Tiltaket må ikkje takast i bruk utan at ferdigattest/mellombels bruksløyve er søkt om og gitt, jf. pbl §20-10. Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det som vilkåra for løyva omfattar, jf. pbl § 20-1.
- Jf. pkt. 5.4 i reguleringsføresegnene (rekkefølgjebest.), skal utomhusareala vera ferdigstilt seinast eitt år etter at bruksløyve er gitt og seinast innan det blir anmoda om ferdigattest.

Det foreligger nå midlertidlig brukstillatelse for disse 3 enhetene, og utbygger har derfor også iverksatt prosessen med å skille ut egen tomt og deretter seksjonere eiendommen.

Vei, vann og avløp

Delegert vedtak. Gnr 7 bnr 402. Tindesyn. Tomt 1.

Det er tidlegare gitt rammeløyve og igangsetjingsløyve for same bygget på grunnlag av tidlegare reguleringsplan, som gjaldt då det vart søkt. Då var arealet regulert til leilegheitsbygg. Det omsøkte bygget vart definert som leilegheitsbyg, og det vart innvilga byggeløyve. Dette vedtaket vart påklaga. Klaga vart ikkje teken til fylgje av kommunen og vart ikkje gitt oppsetjande verknad, og igangsetjingsløyve vart innvilga. Klaga vart sendt Fylkesmannen for endeleg behandling 11.12.2017. I brev av 7.9.2018 oppheva Fylkesmannen kommunen sitt vedtak. Fylkesmannen meiner at tiltaket ikkje er eit leilegheitsbygg og difor er i strid med reguleringsplanen.
Ny reguleringsplan vart godkjent i kommunestyret den 14.12.2018 i sak KS-067/18. Vedtaket er også her påklaga, og saka er sendt Fylkesmannen for endeleg behandling. Denne klaga er heller ikkje gitt oppsetjande verknad av kommunen, og planen er difor gjeldande til det evnt. ligg føre eit vedtak hjå Fylkesmannen som seier noko anna.
Søknaden blir vurdert å vera i tråd med godkjent plan, og byggeløyve blir innvilga med heimel i denne. I og med at planen er inne til klagebehandling hjå Fylkesmannen, og klaga ikkje er gitt oppsetjande verknad, vil byggearbeid kunne startast opp, men dette vil vera fullt og heilt på tiltakshavar/ansvarleg søkjar sitt eige ansvar.
Saksbehandlar har avklara med kommunen sin va-ingeniør at kravet i pkt. 5.1 i reguleringsplanen, om tilfredsstillande drikke- og slokkevatn, blir vurdert som oppfylt.
Søkjar opplyser at frådeling av eigen tomt vil skje i samband med seksjonering og sal av bueiningar i tiltaket, og vil då bli gjort i hht. kravet i pkt. 5.2 i reguleringsplanen.

Vedtak:
Med heimel i kommunelovas § 23 nr. 4, jfr. rådmannens delegasjonsvedtak i brev av 27.11.18, og jfr. plan- og bygningslovas § 20-3 godkjenner bygningssjefen i Vang løyve til oppføring av tre fritidseiningar på tomt 1 i Tindesyn, gnr 7 bnr 402.
Det vert gjeve løyve til tilkobling til det kommunale VA-nettet.
Det er godkjent ansvarsrett for fylgjande område: som omsøkt.
Løyvet er gjeve på fylgjande vilkår:
- Arbeidet skal utførast etter gjeldande plan- og bygningslov med tilhøyrande forskrifter.
- Er ikkje arbeidet sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld om arbeidet blir innstilt i lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslova § 21-9.
- Ansvarshavande skal kontrollere høgder på fylling/skjæring på tomta.
- Ansvarleg søkjar skal melde til kommunen når tilkobling til kommunalt vass- og avløpsanlegg blir gjort.
- Miljøfarleg avfall frå rivings- og byggearbeid skal leverast godkjent mottak. Det er ikkje tillate å brenne slikt avfall på byggjeplassen.
- «Melding om igangsetjing av byggearbeid» skal fyllast ut og sendast kommunen ved oppstart. Dette gjeld og når arbeidet er fullført (sjå vedlagt skjema).
- Tiltaket må ikkje takast i bruk utan at ferdigattest/mellombels bruksløyve er søkt om og gitt, jf. pbl §20-10. Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det som vilkåra for løyva omfattar, jf. pbl § 20-1.
- Jf. pkt. 5.4 i reguleringsføresegnene (rekkefølgjebest.), skal utomhusareala vera ferdigstilt seinast eitt år etter at bruksløyve er gitt og seinast innan det blir anmoda om ferdigattest.

Det foreligger nå midlertidlig brukstillatelse for disse 3 enhetene, og utbygger har derfor også iverksatt prosessen med å skille ut egen tomt og deretter seksjonere eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Gudbrandslie 307, 2985, TYINKRYSSET
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Sveinung Minde
Sveinung Minde
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!