Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Eikelund

Mistelpark Leiligheter: SELVEIER - 4 toppleiligheter med store takterrasser - garasjekjeller - vannbåren varme i gulvene - OVERTAKELSE ETTER AVTALE!
Pris

kr 8 485 112 - 9 236 082

Størrelse
112 - 121 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/4

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Nå er andre byggetrinn med leiligheter i Mistelpark godt igang. Her bygges det 30 nye boliger fra 54 til 128 kvm, med store balkonger og flotte planløsninger.
4 av disser leilighetene skilles nå ut som selveier leiligheter og vil inngå i et sameie med de 24 leilighetene i borettslaget Mistelpark BT2.

Velkommen til et helt nytt nabolag på toppen av Holmestrand, med grønne omgivelser og nærhet til alt.
Den store, solrike og grønne parken på fem mål blir selve hjertet i dette nye nabolaget. Etter vår mening gjør den at de som velger å flytte hit får mye mer enn en bolig. Her vil det være ballslette med mål, treningsfelt med apparater, store trær, lekeplasser med klatreanlegg, slakkline, bordtennisbord, benker, belysning, gang- og sykkelsti og festplass. Rett og slett en arena for alle mulige typer sosial aktivitet. Beliggenheten på toppen av Holmestrand skaper også flotte solrike omgivelser. Slike kvaliteter gjør Mistelpark til mer enn et sted å bo. Det blir et levende og aktivt nabolag hvor man vil møtes, omgås, leke, slappe av og ha alle muligheter til å være en del av et fellesskap. Blant annet vil det i p-kjelleren til leilighetsbyggene bli satt av egen plass for bilvask, samt at det vil finnes en tilhenger som blir tilgjengelig for utlån til beboere.

Andre byggetrinn med leiligheter i Mistelpark vil bestå av 30 leiligheter fordelt på 2 bygg, som er på 3 og 4 etasjer. Dette gir gode lysforhold og store solrike terrasser. Under bebyggelsen bygges ett felles garasjeanlegg med boder med innkjøring langsmed BYGG B. Adkomst til leilighetene skjer via heis eller trapp i hvert bygg. Leilighetene vil være 2-4 roms og varierer i størrelse fra 54 til 128 kvadratmeter. Last ned prospekt eller se vår boligvelger på - www.mistelpark.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i juni/juli 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger opplyser om at tegninger som er lagt til grunn i salgsvilkår er foreløpig og tar forbehold om endringer i forbindelse med endelig rammesøknad og detaljprosjektering. Arealene kan bli noe endret som følge av andre materielvalg/konstruksjonsløsninger i vegger og endring av utforming og omfang av sjakter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten,
og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner/andeler i borettslaget/sameiet.
Selger tar forbehold om å kunne transportere sin kontraktsposisjon i inngått kjøpekontrakt til annet selskap
og overdra rettigheter i prosjektet til annet selskap.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering

Beliggenhet

Mistelpark ligger sentralt til på platået over Holmestrand ved Eikelund. Fra Holmestrand sentrum følg skilting mot E18 opp mot platået. Etter ca. 1 km ta avkjøringen til venstre videre mot E18, gjennom Grefsrudtunnelen, og til venstre i første rundkjøring inn på Våleveien. Ved neste rundkjøring ta til venstre inn på veien Eikelund og fortsett 100m til Mistelpark. Fra E18 følg skilting til Holmestrand og ta til høyre i rundkjøringen.
før Grefsrudtunnelen, inn på Våleveien. Ved neste rundkjøring ta til venstre inn på veien Eikelund og fortsett 100m til Mistelpark. Adresse pt er Eikelunden 3.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det er planlagt etablert et Fellessameie etablert som et tingsrettslig sameie på området og som skal eies med lik eierandel av hver av de boligselskapene som blir etablert på utbyggingsområdet. Fellessameiets formål er å ivareta og koordinere medlemmenes fellesinteresser som boligeiere og å vedlikeholde og forvalte felleseiendommen med grøntarealer, beplantning, gjesteparkering, torg, felles lekeområde, feltinterne veier, herunder strøm til gatelysning, tv-anlegg, anlegg for evt produksjon avenergi/varmeanlegg og varmepumper, private feltinterne fellesledninger for vann, avløp, overvann, felles renovasjonsanlegg og andre tekniske og felles innretninger av enhver art. Kostnader knyttet til fellessameiet skal fordeles mellom sameiene i forhold til antall boliger i hvert boligselskap. Det etableres et styre for Fellessameiet som består av ett medlem fra hver av boligselskapene slik at alle selskaper er representert. Det utarbeides egne vedtekter for Fellessameiet og i vedtektene til hvert boligselskap inntas bestemmelser om Fellessameiet. Sameiet vil ikke bli etablert og overskjøting vil ikke finne sted før etter at prosjektet i sin helhet er ferdig utbygd og etablert. Alle kostnader med overskjøting herunder også dokumentavgift og tinglysingsgebyrer, dekkes av selger. Alle driftskostnader for fellesfunksjoner vil frem til fellessameiet er etablert viderefakturers fra utbygger, Mistel Park AS, direkte til de enkelte boligselskapene som etableres innenfor boligområdet Mistelpark. I påvente av overskjøting vil det enkelte selskap få tinglyst nødvendige adkomst og bruksrettigheter. Fellessameiet kan førstregistreres i Foretaksregisteret etter at alle selskapene er blitt register i Foretaksregisteret.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i
kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en bod og en parkeringsplass i felles parkeringskjeller til hver leilighet. Dersom det er aktuelt å kjøpe ekstra garasjeplass, opplyses dette i kjøpetilbudet. Det gjøres oppmerksom på at det kun er et begrenset antall ekstra plasser som kan kjøpes.

Boder

Egen bod i garasjeanlegg og innvendig bod.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boliger i Holmestrand kommune fra 2021. Størrelsen på skatten fastsettes etter ferdigstillelse og faktureres sameiet og borettslaget som vil kreve inn kostnaden gjennom fellesutgiftene.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 34.375,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- pr enhet i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt
forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 34.375,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- pr enhet i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt
forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Grefsrud, gnr 8 bnr 16 m.fl. planid
2014024, vedtatt 01.03.2017. Reguleringen av området omhandler bl.a. blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til rammesøknad. I
forbindelse med prosjektet er det inngått utbyggingsavtale med Holmestrand kommune som er tinglyst på
eiendommen. Rammetillatelse for prosjektet er gitt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Grefsrud, gnr 8 bnr 16 m.fl. planid
2014024, vedtatt 01.03.2017. Reguleringen av området omhandler bl.a. blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til rammesøknad. I
forbindelse med prosjektet er det inngått utbyggingsavtale med Holmestrand kommune som er tinglyst på
eiendommen. Rammetillatelse for prosjektet er gitt.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen ble ferdigstilt 19.06.2023, og selges som ledd i næringsvirksomhet. Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger. *Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt
på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Eikelund, 3083, HOLMESTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!