Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Bosmyrveien 6

Vågsbygd Sentrum | Siste byggetrinn | Hus 3 og 4 består av 49 nye leiligheter - IN-ordning - 20 solgte!
Pris

kr 2 812 657 - 9 525 782

Størrelse
42 - 127 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

28/49

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 4

Om prosjektet

Kontakt megler - så viser vi deg alle mulighetene og forteller deg om landsdelens største leilighetsprosjekt som bruker massivtre i bærekonstruksjonen. Her får du mulighet til å få naturen inn i stua med vegger og himlinger i tre (tilvalg). Ønsker du heller slette gipsvegger, så leveres dette som standard. Leilighetene leveres ellers nøkkelferdige med flott standard, komplett kjøkken med hvitevarer, vannbåren varme i gulv, mulighet for garasjeplass m.m. Balkongene er stemningsfulle og innbydende med tregulv, glassrekkverk eller trerekkverk. Her får du et behagelig liv med heis, vaktmestertjenester og ikke minst: tøffelavstand til Vågsbygd Senter.
Boligprosjektet Vågsbygd Sentrum er, som navnet tilsier, lokalisert i sentrum av Vågsbygd, like bak Amfi Vågsbygd med sine 45 butikker. Fra Vågsbygd Sentrum er det kort vei til flotte turområder i Vågsbygdskauen, en oase for alle Vågsbygdboere og andre som besøker det fantastiske turområdet. Skjærgården er lett tilgjengelig med blant annet egen ferje til Bragdøya gjennom sommersesongen.

Vågsbygd Sentrum vil ferdig utbygd bestå av ca. 110 andelsleiligheter fordelt på fire bygg, samt et felles lysthus på ca. 100 kvadratmeter og et underjordisk garasjeanlegg.

Nå lanserer vi snart Hus 3 og 4 med til sammen 49 leiligheter. Leilighetene vil variere i størrelse fra ca 36 til 138 kvm. Her tilbys det leiligheter som vil passe de aller fleste.

Leilighetene er tegnet av det prisbelønnede arkitektfirmaet Helen & Hard.

Sett deg på liste, så er du blant de første som får beskjed når vi nærmer oss salgsstart.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal år 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.02.2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting
Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.02.2024 kl. 18.00.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet Vågsbygd Sentrum borettslag skal oppføres på eiendommene gnr. 13, bnr. 123, 124, 125, 194, 195, 837 og 1289 i Kristiansand kommune og er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging. Prosjektet er planlagt å bestå av ca. 110 boliger fordelt på 4 boligblokker samt et felles garasjeanlegg som ligger under bakkenivå.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod i felles underjordisk garasjeanlegg til hver leilighet. Det vil være anledning for de større leilighetene (55 kvm BRA og oppover) til å kjøpe parkeringsplass i felles garasjeanlegg under bakken. Parkeringskjelleren leveres ferdig oppmerket med automatisk portåpner. Det vil bli heis mellom parkeringskjelleren og alle etasjene. Det anlegges HC-parkering og gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside eller ta kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Utleie av boligen reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10.

Andelseier kan leie ut boligen i opptil 30 døgn i året uten å søke om godkjenning fra styret.

Dersom andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut i inntil tre år med godkjenning fra styret. Styret kan bare nekte godkjenning dersom forhold ved personen som bruken skal overlates til gir saklig grunn til det.

Boligen kan også leies ut med styrets samtykke i en del spesielle tilfeller. Dette gjelder blant annet utleie til ektefelle, slektninger i rett opp- og nedadgående linje og fosterbarn. Det samme gjelder dersom andelseier av ulike årsaker har midlertidig fravær fra boligen. Godkjenning av slik utleie kan heller ikke nektes uten at det foreligger en saklig grunn.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.625, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - av kjøpesummen (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det Selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.625, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bosmyrveien, plan nr. 1369, vedtatt 29.10.2019. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. oppførsel av 110 boenheter i blokk. Videre etableres det en anleggseiendom (felles parkeringskjeller for hele prosjektet med 0,8 % dekning, BBB1 – BBB4)
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger datert 05.05.2021 og gjelder 4 blokker, bygg 1-4 med parkerings og bodanlegg i kjeller..

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bosmyrveien, plan nr. 1369, vedtatt 29.10.2019. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. oppførsel av 110 boenheter i blokk. Videre etableres det en anleggseiendom (felles parkeringskjeller for hele prosjektet med 0,8 % dekning, BBB1 – BBB4)
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger datert 05.05.2021 og gjelder 4 blokker, bygg 1-4 med parkerings og bodanlegg i kjeller..

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Se vedlagte tegninger av den enkelte enhet. Leilighetenes innhold varierer ut fra areal og beliggenhet i bygget.

Leilighetene i Vågsbygd Sentrum bygges med god standard og kvalitet. Uteplassene får behagelig tregulv, glassrekkverk og dekorativ trekledning i himlingene.

Ytterveggene på bygget vil bli kledd i en blanding av fasadeplater og trekledning. Det legges vekt på å benytte vedlikeholdvennlige og miljøvennlige materialer.

Innvendig levers det himlinger i sparklet og hvitmalt gips, med listfrie overganger mot vegg.
Innvendige vegger leveres med sparklet og malt gips. Om kjøper ønsker det, kan noen vegger leveres med flott, synlig treoverflate. Kjøper kan velge mellom tre ulike fargealternativer på veggene (maks. en farge pr. rom) uten pristillegg.

Gulvene i stue, kjøkken, soverom, entré og bod leveres med enstavs eikeparkett.

Leilighetene leveres med komplette kjøkken inkludert hvitevarer. Kjøkkeninnredningene leveres av Strai Kjøkken, modell «Svalbard» i hvit utførelse.

Garderobeskap inngår ikke i leveransen fra utbygger, men kan fås som tilvalg.

Badene leveres med lekre fliser på gulv og vegg, i størrelse 30 x 30 cm på gulv og 30 x 60 cm på vegg. Det leveres dusjnisje med glassdører, veggmontert toalett med innebygget sisterne og vannbåren varme i gulv. De leilighetene som ikke har separat vaskerom, får opplegg for vaskemaskin på badet.

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og bod. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning leveres i alle leiligheter. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod.

Byggene i Vågsbygd Sentrum oppføres i betong og tre, hvor parkeringskjelleren under bakken oppføres i betong og konstruksjonen over parkeringskjelleren vil være en hybrid av betong og massivtre. Bygningene får flate tak, med takterrasser tilhørende leilighetene i femte etasje.

I den flotte parken som skal anlegges i prosjektet, vil det bli oppført et felleshus/lysthus på ca. 100 kvm med kjøkken og toalett, som skal være et hyggelig, sosialt fellesareal for beboerne i Vågsbygd Sentrum. Dette bygget vil bli oppført i sammenheng med byggetrinn 2.

Det henvises ellers til romskjema og leveransebeskrivelse for nærmere beskrivelse om boligens innhold og standard.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bosmyrveien 6, 4621, KRISTIANSAND S
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Frederik Haugland Jacobsen
Prosjektmegler
Kontakt
Christian Forum
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!