Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Bjørnhollo 10

KUN 1 IGJEN - Mørkvedbukta/Sjøåsan|Sjønær enebolig | 5 soverom og 2 bad | Carport og utebod | Familievennlig boligområde
Pris

kr 7 003 752

Størrelse
126 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/7

Boligtype

Enebolig

Soverom

5

Om prosjektet

Meget spennende prosjekt med sjønær og attraktiv beliggenhet og utsikt over Saltenfjorden. Godt gjennomarbeidet planløsning med bl.a. 2 bad, inntil 5 soverom og romslig stue og kjøkkenløsning. Carport og utebod. Se de siste bildene fra februar 2023!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er under bygging og antatt dato for overtakelse er høsten 2023. Endelig dato vil bli varslet 1-2 måned før innflytting, som vil være å regne som en frist jf. bustadoppføringslova.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold:
• Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser uten forvarsel for alle usolgte enheter gjennom hele salgsprosessen.
• Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering
o Sjakter, tekniske føringer blir eksempelvis ikke tegnet inn som del av kontraktunderlaget.
o Det kan også forekomme endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner
o Endringene skal ikke redusere den beskrevne standarden i boligen.

Beliggenhet

Boligprosjektet Bjørnhollo B18 Nedre, er et meget spennende prosjekt som vil få en sjønær og attraktiv beliggenhet og utsikt over Saltenfjorden. Det er spesielt barnefamilier som har funnet sitt nye hjem i området. Hele området Øveråsan/Sjøåsan er blitt utviklet de siste 11-12 årene og omkringliggende bebyggelse fremstår som ferdigstilt med asfalterte veier og fortau. Området fikk ny skole for 2 år siden, Mørkvedbukta barneskole og barnehage, og ligger omtrent rett ned av Plantasjen i starten av Øveråsan lengst øst.

På hovedplanet i 2. etasje ligger stue og kjøkken med utgang til baksiden hvor det er gode muligheter for et koselig uteområde. Boligen har inntil 5 soverom, evt at man ønsker seg en kjellerstue eller loftstue. 2 romslige bad. Altan over carporten er nokså unik og oppleves som veldig romslig med mange møbleringsmuligheter, i tillegg til at det er en fantastisk solplass!

På kjøkken leveres det Norema, type Areal Lys grå og integrerte hvitevarer, utførelse i slette flater med gråtonet farge. Standard forøvrig er flislagte våtrom og laminat (Sierra Oak Sand), malte vegg- og takflater.

Det gjenstår noe arbeid, noe som gjør at du som kjøper kan få mulighet til å gjøre enkelte tilvalg! Ta kontakt med megler hvis du ønsker å sette ditt eget særpreg på din nye bolig!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen er sammenslått, men eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Hver enkelt enebolig skal seksjoneres. Tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca 1.302 kvm.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Eventuelle tilvalg må være gjort senest innen 1. april 2023.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Carport og på egen tomt.

Økonomi

Prisinformasjon

Hus 1 (Bjørnhollo 18) kr 7.990.000 + omk
Hus 2 SOLGT
Hus 3 SOLGT
Hus 4 SOLGT
Hus 5 (Bjørnhollo 10) kr 7.590.000 + omk.
Hus 6 SOLGT

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i kommunen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- pr enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste, til enhver tid gjeldende ihht prospekt/annonse
2) Leveransebeskrivelse datert 08.02.2023
3) Plantegning datert 16.06.2022
4) Fasadetegninger datert 16.06.2022
5) Situasjonsplan datert 02.05.2022
6) Salgsprospekt datert
7) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
8) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
9) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)
10) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000. av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Kr 200.000,- dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- pr enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Områderegulering av Hunstad Sør del 2, planid 201513_1, gjelder boligbebyggelse med nødvendig vann- og avløps og renovasjonsanlegg.

Vei, vann og avløp

Områderegulering av Hunstad Sør del 2, planid 201513_1, gjelder boligbebyggelse med nødvendig vann- og avløps og renovasjonsanlegg.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Gulv stue, kjøkken, TV-stue, soverom og bod leveres med laminat - ekstra lange og brede planker, og en preget overflate som gir gulvet en realistisk trefølelse. Med disse vakre, solide og sjenerøse plankene skapes et helt spesielt gulv med fine farge-nyanser og design.

Gang, bad og bad/vaskerom leveres med 60x60 keramiske fliser. I dusj-sone leveres flis i mindre format.

På vegger får man sparklet og malte flater. På bad og bad/vaskerom leveres 60x60 keramiske fliser på vegg.

Boligen leveres ferdig sparklet og malt. Vinduer leveres fabrikkmalt i sort farge RAL 9005. Innvendige dører leveres med massiv kjerne, slette dører med dempelist i karm og flat terskel, type Swedoor Stable.

Standard hvitmalte lister. Lister og foringer leveres ferdig fra fabrikk i farge NCS – S0502Y. Listefri overgang vegg – himling. Innvendig trapp leveres med hvite vanger, trinn i eik, stusstrinn og håndløper.

Kjøkkeninnredning leveres fra Norema, type Areal Lys grå med integrerte hvitevarer fra Whirlpool (komfyr, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap) og Røros komfyrhette. Innredningen har fått et løft ved at komfyren er satt inn i et høyskap/løftet fra gulvet!

På bad leveres det dusjvegger i glass, vegghengt toalett og servant på 60/120 til de to baderommene.

Fasiliteter

Kabel-TV
Utsikt
Hage
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bjørnhollo 10, 8020, BODØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Pål Martin Arntzen
Pål Martin Arntzen
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!